Reglement fotowedstrijd ‘#SMAAKVANGELUK @Week van de Smaak’

De vzw Vol-au-vent is de organisator van de fotowedstrijd ‘#SMAAKVANGELUK @WeekvandeSmaak’. Hiervoor is het onderstaande reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd.

1. Organisatie

Dit reglement omvat de modaliteiten van de fotowedstrijd die de vzw Vol-au-vent organiseert. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van de vzw Vol-au-vent, departement ‘Week van de Smaak’, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare, België. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. De vzw Vol-au-vent kan op elk moment met onmiddellijke inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt gemeld op de website www.weekvandesmaak.be

De fotowedstrijd van de vzw Vol-au-vent is toegankelijk voor iedereen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de organisatoren voorgelegd.

2. Wedstrijd

De fotowedstrijd verloopt als volgt:
Om deel te nemen plaats je je meest kunstzinnige en kleurrijke foto van je maaltijd, bord of voedingsproduct op Instagram of Facebook met vermelding #SMAAKVANGELUK en tag @WeekvandeSmaak of stuur je deze foto naar 
info@weekvandesmaak.be met als titel #SMAAKVANGELUK. Op het einde van de Week van de Smaak worden de winnaars bekend gemaakt.

Enkel de foto’s die voor 23 november 2020 worden gepost of ingezonden komen in aanmerking.

De wedstrijd is éénmalig. Een jury samengesteld door de vzw Vol-au-Vent en haar partners kiest de beste foto’s uit.

Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal de vzw vol-au-vent vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

De vzw vol-au-vent heeft het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten. De vzw Vol-au-Vent kan foto’s elimineren indien er aanwijzingen zijn van misbruik.
Foto's komen niet in aanmerking voor publicatie indien:

  • het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming herkenbaar op afgebeeld staan;
  • ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn;
  • afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes);
  • de deelnemer niet over de rechten beschikt om de foto te publiceren.

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd.

Elke deelnemer verklaart zich akkoord, zonder bijkomende vergoeding, om zijn foto/foto’s in originele resolutie ter beschikking te stellen voor reproductie in publicaties van de vzw Vol-au-Vent.

Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury voor de beste foto’s.

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats.


3. Geschillen

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de vzw Vol-au-Vent.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. Desgevallend zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Roeselare bevoegd.

Contact

Bij problemen bij het uploaden van uw foto of andere vragen bij de wedstrijd, kan u terecht bij de organisatie van de Week van de Smaak via het e-mailadres info@weekvandesmaak.be. Vermeld in het onderwerp steeds 'Fotowedstrijd'.